Skip to content

Informácie o ochrane osobných údajov 

Odoslaním svojich údajov v kontaktom formulári výslovne súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Gedeon Richter Slovakia s.r.o., IČO: 45 869 146, zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Mestskom súde Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 67846/B  so sídlom na adrese Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, e-mailový kontakt: richtergedeon@richterg.sk.  

Spoločnosť Gedeon Richter Slovakia s.r.o., ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa vždy zabezpečiť správne používanie a spracovávanie vašich osobných údajov. Preto vytvorila zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania vašich osobných údajov. 

Účelom spracovávania vašich osobných údajov je výlučne komunikácia Prevádzkovateľa s dotknutou osobou cez e-mail. Aby sa komunikácia mohla uskutočniť, je potrebný váš súhlas s prijímaním informácií. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na prijímanie marketingových informácií a bez ich poskytnutia uvedené informácie neobdržíte. 

V prípade vášho udelenia súhlasu Prevádzkovateľ pri komunikácii s vami využíva vaše meno, priezvisko a email, prípadne iné informácie získané na stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vaše údaje nemôže využívať na marketingové účely ani poskytovať tretím stranám. 

V súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané Prevádzkovateľom, máte právo odvolať svoj súhlas, právo na prístup k svojim osobným údajom, právo požadovať opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov. Máte právo vznášať námietky proti spracovávaniu niektorých alebo všetkých vašich osobných údajov a požadovať, aby bolo v niektorých prípadoch spracovávanie obmedzené. Máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu.  

Osobné údaje budú uchované po dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani aizovanému rozhodovaniu. 

Spoločnosť Gedeon Richter Slovakia s.r.o., nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté vaše práva dotknutej osoby.  

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne v spoločnosti Gedeon Richter Slovakia s.r.o., máte právo: 

  1. žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; 
  2. namietať spracúvanie svojich osobných údajov;  
  3. namietať prenosnosť osobných údajov;  
  4. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti Gedeon Richter Slovakia s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, alebo e-mailom na adresu richtergedeon@richterg.sk

Autorské práva 
Ak nie je uvedené inak, mnohé informácie, obchodné názvy a značky uvedené na týchto stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Gedeon Richter Slovakia a podliehajú ochrane autorských práv. Obsah tohto webu môžu byť použitý len na súkromné účely za podmienky, že takto získané materiály použije výhradne na tento účel a nijako nebude zasahovať do obsahu či podnikať akýkoľvek iný zásah do autorských práv. Obsah nesmie byť kopírovaný pre komerčné využitie alebo distribúciu, ani nesmie byť upravovaný a/alebo premiestňovaný na iné webové stránky. Žiadna tretia strana nemôže odkazovať na tieto internetové stránky bez predchádzajúceho súhlasu Gedeon Richter.